Co w sytuacji, gdy kandydaci mają dokładnie taką samą liczbę punktów?

Co w sytuacji, gdy kandydaci mają dokładnie taką samą liczbę punktów?

Jak wspominałem już w innych postach, punkty rekrutacyjne to kluczowy element rywalizacji o miejsca w nowej szkole. Może jednak zdarzyć się tak (i w praktyce niejednokrotnie tak bywa), że dwóch lub więcej kandydatów ma dokładnie taką samą liczbę punktów. Co się wówczas dzieje? Jak określa się dla nich pierwszeństwo kwalifikacji?

Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to w pierwszej kolejności sprawdza się, czy któryś z kandydatów posiada problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia. Pamiętajcie tylko, że po pierwsze tego typu problemy muszą być potwierdzone posiadaną przez kandydata opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź publicznej poradni specjalistycznej. Po drugie zaś szkolna komisja rekrutacyjna musi o nich wiedzieć, a zatem taka informacja musi znajdować się na złożonym w szkole wniosku i być potwierdzona stosownym załącznikiem do tego wniosku.

W sytuacji, kiedy wspomniane powyżej problemy zdrowotne nie zapewniają ustalenia pierwszeństwa wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów (na przykład żaden z kandydatów nie posiada takich problemów), wówczas stosuje się dodatkowe kryteria pierwszeństwa, potocznie zwane kryteriami ex aequo.

Zgodnie z obowiązującym prawem bierze się pod uwagę siedem okoliczności (stanowiących kryteria pierwszeństwa):

  • kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej,
  • kandydat jest niepełnosprawny,
  • jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny,
  • oboje rodzice kandydata są niepełnosprawni,
  • kandydat posiada niepełnosprawne rodzeństwo,
  • kandydat jest samotnie wychowywany w rodzinie,
  • kandydat jest objęty pieczą zastępczą.

Zanim omówię, w jaki sposób stosuje się te kryteria, trzeba wyjaśnić dwa pojęcia, które we wspomnianych kryteriach się pojawiają.

Pod pojęciem rodziny wielodzietnej rozumie się taką rodzinę, która wychowuje troje lub więcej dzieci. Z kolei o samotnym wychowywaniu w rodzinie mówimy wtedy, kiedy kandydat jest wychowywany przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Jak stosuje się te kryteria? Na wstępie jeszcze raz przypominam, że mają one zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy kandydaci mają taką samą liczbę punktów oraz nie różni ich fakt posiadania problemów zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia. Każde z tych siedmiu kryteriów ma taką samą wartość – innymi słowy żadne z nich nie jest ważniejsze. Zatem pierwszeństwo będzie miał ten kandydat, który ma spełnioną większą liczbę tych kryteriów. Spójrzmy na przykład:

Kandydat A pochodzi z rodziny wielodzietnej oraz jedno z jego rodzeństwa jest niepełnosprawne.
Kandydat B jest samotnie wychowywany przez matkę.

W tym przypadku Kandydat A ma pierwszeństwo przed kandydatem B (Kandydat A ma spełnione dwa kryteria, Kandydat B ma spełnione jedno kryterium).

Weźmy jeszcze jeden przykład:

Kandydat C pochodzi z rodziny wielodzietnej.
Kandydat D jest samotnie wychowywany przez ojca.

W tym przypadku kryteria nie umożliwiają określenia pierwszeństwa któregoś z kandydatów (obaj mają spełnione po jednym kryterium).

W szczególnych przypadkach może zdarzyć się tak, że zajdzie konieczność ustalenia pierwszeństwa pomiędzy kandydatami, którzy w dokładnie takim samym stopniu spełniają kryteria rekrutacyjne (czyli uzyskali tę samą liczbę punktów i w takim samym stopniu spełniają wszystkie kryteria ex aequo). W takich sytuacjach indywidualne decyzje podejmują szkolne komisje rekrutacyjne.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]