Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły?

Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły?

Choć dla niektórych być może źle to zabrzmi, to w praktyce rekrutacja do szkoły to swego rodzaju zawody, rywalizacja. Jak każde zawody, także te odbywają się zgodnie z określonymi regułami, w tym przypadku zwanymi zasadami rekrutacji.

Podstawowe zasady, które rządzą procesem naboru do szkół ponadpodstawowych są opisane poniżej. Jakie to zasady? Na ogólnym poziomie są trzy podstawowe:

  1. Pierwszeństwo przyjęcia, bez względu na liczbę uzyskanych punktów, mają laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Powszechnie potocznie nazywa się takich kandydatów „olimpijczykami”.
    To uprawnienie może być ograniczone w przypadku szkół, które w rekrutacji stawiają dodatkowe wymagania związane z ich specyfiką – np. szkoły lub oddziały dwujęzyczne, sportowe czy zawodowe. W tych przypadkach dodatkowym warunkiem przyjęcia olimpijczyka jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej bądź zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki danego zawodu.
  2. W przypadku pozostałych kandydatów pierwszeństwo przyjęcia ma ten kandydat, który uzyskał do danego oddziału większą liczbę punktów rekrutacyjnych. Za co przyznaje się punkty opisuję w poście Za co dostaje się punkty podczas rekrutacji?
  3. Jeżeli punktacja nie jest wystarczająca do określenia pierwszeństwa przyjęcia (czyli wśród kandydatów do danego oddziału znalazła się grupa takich, którzy mają dokładnie tę samą liczbę punktów) stosuje się dodatkowe kryteria pierwszeństwa. W takiej sytuacji pierwszeństwo (w ramach zgłoszeń o tej samej liczbie punktów) mają kandydaci, którzy posiadają problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia (co musi być potwierdzone stosowną opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej). Następnie zastosowanie mają dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zwane często potocznie kryteriami ex aequo. Informację o tym, co to są za kryteria znajdziecie w dalszej części książki.
    Należy tylko pamiętać, że wspomniane dodatkowe kryteria mają zastosowanie wyłącznie do tych sytuacji, kiedy kandydaci uzyskali dokładnie tę samą liczbę punktów rekrutacyjnych. W przypadku, kiedy punkty pozwalają określić pierwszeństwo przyjęcia dodatkowych kryteriów, w tym w szczególności kryteriów ex aequo w ogóle się nie stosuje.

Pamiętajcie, że na pierwszeństwo kwalifikacji nie ma wpływu pozycja danego oddziału czy szkoły na liście preferencji (o tym, do czego służy lista preferencji przeczytacie w innym wpisie). Podobnie na pierwszeństwo przyjęcia nie ma wpływu termin złożenia wniosku bądź zarejestrowania się w systemie elektronicznym, jeśli taki funkcjonuje na danym terenie. Pierwszeństwo w kwalifikacji ustala się wyłącznie na podstawie opisanych powyżej zasad.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]