Przebieg rekrutacji [3/5] – Punkty i kwalifikacja

Przebieg rekrutacji [3/5] – Punkty i kwalifikacja

Złożony na wcześniejszym etapie wniosek to przede wszystkim nasze zgłoszenie w rekrutacji do poszczególnych szkół i oddziałów – tych, które wskazaliśmy w nim na liście preferencji. Zawiera on oczywiście także dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dodatkowe informacje wykorzystywane w procesie rekrutacji.

Jednak podstawą konkurencji o miejsca w nowej szkole są punkty rekrutacyjne, a na wniosku nie ma żadnych informacji wpływających na punktację. Zatem aby było możliwe wyliczenie punktów szkoły potrzebują danych (oraz potwierdzających je dokumentów), które umożliwią określenie liczby punktów rekrutacyjnych dla każdego z kandydatów. Mowa tu oczywiście o świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu ósmoklasisty.

Świadectwa (bądź ich kopie)

Uwaga! Poniżej został opisany przebieg procesu w standardowej sytuacji. Ze względu na możliwe ograniczenia w związku z koronawirusem etap dostarczania (kopii) świadectw w roku 2020 może wyglądać inaczej. Obserwujcie na bieżąco post Rekrutacja 2020 – aktualna sytuacja.

Na tym etapie kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru (jeśli rekrutacja przebiega ze wsparciem systemu elektronicznego) lub do wszystkich wybranych szkół (jeśli nabór prowadzony jest w sposób tradycyjny) kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przepisy prawa stanowią, że możemy posługiwać się kopiami tych dokumentów, które zostaną wydane (poświadczone za zgodność z oryginałem) przez dyrektora szkoły, do której aktualnie uczęszczamy. Nie możemy więc dostarczyć do szkoły kopii wykonanej samodzielnie lub potwierdzonej notarialnie – w takim przypadku komisja rekrutacyjna w szkole może odrzucić takie zgłoszenie.

Pamiętajmy, że na tym etapie nie zanosimy do szkoły oryginałów dokumentów – te posłużą nam do potwierdzenia woli w późniejszym terminie.

Na podstawie dostarczonych dokumentów szkolne komisje rekrutacyjne dokonują wyliczenia punktów kandydatom – za pośrednictwem systemu elektronicznego, jeśli jest wykorzystywany bądź tradycyjnie, jeśli z takiego narzędzia nie korzystają. Punkty służą do uszeregowania kandydatów na liście chętnych w kolejności pierwszeństwa kwalifikacji – najpierw „olimpijczycy”, a następnie od największej do najmniejszej liczby punktów. Kiedy wszystkie dostarczone dokumenty są zgromadzone, zweryfikowane, wszystkie punkty wyliczone i ułożone listy szkoły są gotowe do kolejnego etapu rekrutacji.

Kwalifikowanie kandydatów (działania szkoły i samorządu)

Na tym etapie przygotowuje się listy zakwalifikowanych. Działanie to polega po pierwsze na „odcięciu” list chętnych (ułożonych we wspomnianej wcześniej kolejności) na liczbie miejsc przewidzianych w każdym z oddziałów. Następnie dokonuje się weryfikacji, czy wśród kandydatów zakwalifikowanych znajdują się tacy, którzy znaleźli się w więcej niż jednym oddziale. Jeśli tak, to sprawdza się, który z tych oddziałów znajduje się wyżej na liście preferencji kandydata, w tym oddziale się go pozostawia, a w tych znajdujących się niżej na zajmowane miejsca kwalifikuje kolejnych kandydatów. Proces ten powtarza się tak długo, aż na wszystkich listach kandydaci występują jednokrotnie (co oznacza, że nikt nie blokuje miejsc).

Jeżeli jesteście zainteresowani w szczegółach, w jaki sposób działa algorytm przydziału kandydatów w systemach elektronicznych obejrzyjcie poniższy film. Film przygotowałem w ubiegłym roku, ale zasada działania algorytmu jest niezmienna, zatem jest on w pełni aktualny.

Jeżeli rekrutacja jest prowadzona tradycyjnie, wówczas opisany powyżej proces odbywa się w ramach jednej szkoły, natomiast w przypadku korzystania z systemu elektronicznego dzieje się to wśród wszystkich szkół korzystających z tego samego narzędzia (zazwyczaj co najmniej danego samorządu, często także samorządów ościennych). Dzięki temu na całym tym terenie nie występuje zjawisko blokowania miejsc, a co za tym idzie już przy pierwszym ogłoszeniu wyników więcej kandydatów znajduje swoje nowe szkoły.

Na tym etapie niejednokrotnie podejmowane są także ważne decyzje na poziomie samorządu. Przede wszystkim dotyczy to tych samorządów, które korzystają z systemów elektronicznych wspierających rekrutację – te rozwiązania dostarczają bowiem narzędzi umożliwiających sprawne podejmowanie takich działań. Mając dostęp do statystyk rekrutacji (czyli w szczególności informacji o liczbie kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów oraz liczbie chętnych) samorządy we współpracy z dyrektorami szkół mogą podjąć w tym czasie dwa rodzaje decyzji:

  • o zwiększaniu liczby oddziałów – jeśli liczba chętnych do danego oddziału jest duża, a jednocześnie szkoła ma możliwości otwarcia dodatkowego oddziału może zostać podjęta decyzja, że zwiększa się liczbę miejsc. Należy w tym miejscu podkreślić, że tego typu sytuacje występują jednostkowo, jednak mimo małej skali są bardzo ważnymi decyzjami – oznaczają bowiem, że co najmniej kilkudziesięciu kandydatów znajdzie miejsce w wymarzonej lub bardziej preferowanej szkole;
  • o rezygnacji z uruchomienia oddziału – zdarzają się także sytuacje odwrotne, kiedy samorząd w porozumieniu z dyrektorem decyduje się aby nie uruchamiać danego oddziału. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy liczba zakwalifikowanych jest bardzo mała (np. 2 osoby na 30 miejsc) i doświadczenie – dyrektora i samorządu – z poprzednich lat mówi, że na rekrutacji uzupełniającej nie uda się tego oddziału zapełnić nowymi uczniami. To też są bardzo ważne decyzje – sprawiają one, że kandydaci, którzy w praktyce musieliby szukać sobie nowej szkoły na etapie rekrutacji uzupełniającej będą kwalifikowani do innych oddziałów ze swojej listy preferencji już teraz i prawdopodobnie od razu znajdą inne miejsce.

Jak więc widzicie czas, kiedy kandydaci i ich rodzice nerwowo oczekują na ogłoszenie wyników naboru jest jednocześnie czasem bardzo intensywnej pracy po stronie samorządów i szkół. Praca ta ma na celu zrobienie wszystkiego, co tylko się da, by już za pierwszym razem jak największa liczba kandydatów znalazła miejsce w swojej nowej szkole.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]