Za co dostaje się punkty podczas rekrutacji

Za co dostaje się punkty podczas rekrutacji

W praktyce najważniejszym elementem zasad rekrutacji są punkty rekrutacyjne – to one przede wszystkim decydują o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły (wszak „olimpijczyków” jest dość ograniczona liczba).

W trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych co do zasady można zdobyć maksymalnie 200 punktów.

W przypadku szkół, które przeprowadzają dodatkowe sprawdziany (np. uzdolnień kierunkowych) niektóre z nich doliczają do ogólnej punktacji punkty uzyskane z tych sprawdzianów, zatem w takich sytuacjach maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia może być wyższa niż 200. Nie jest to jednak regułą – dodatkowy sprawdzian może mieć również charakter wyłącznie zaliczeniowy, czyli należy uzyskać na nim określone minimum, aby móc kandydować do danej szkoły czy oddziału, ale wynik tego sprawdzianu nie wpływa na punktację. W związku z tym zawsze należy upewnić się w konkretnych szkołach, do których kandydujemy, jak wygląda tam zagadnienie ewentualnych dodatkowych sprawdzianów, w tym ich punktacji.

Przyjrzyjmy się teraz, za co uzyskuje się punkty. Wspomniane maksymalne 200 punktów dzieli się na dwie części:

 1. 100 punktów można uzyskać za oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. 100 punktów można uzyskać za wynik egzaminu ósmoklasisty.

Punkty związane ze świadectwem

Punkty dotyczące świadectwa (maksymalnie 100 punktów) nalicza się za:

 1. Ocenę z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów (w przypadku oceny celującej).
 2. Ocenę z matematyki – maksymalnie 18 punktów (w przypadku oceny celującej).
 3. Ocenę z pierwszego z dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę jako punktowane w rekrutacji do danego oddziału – maksymalnie 18 punktów (w przypadku oceny celującej).
 4. Ocenę z drugiego z dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę jako punktowane w rekrutacji do danego oddziału – maksymalnie 18 punktów (w przypadku oceny celującej).
 5. Fakt posiadania świadectwa ukończenia szkoły (odpowiednio gimnazjum lub szkoły podstawowej) z wyróżnieniem, potocznie zwanego świadectwem z biało-czerwonym paskiem – 7 punktów.
 6. Posiadanie osiągnięć dodatkowych w postaci aktywności na rzecz innych ludzi (np. wolontariat) – 3 punkty.
 7. Inne szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 punktów.

W tej części punktacji warto zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze dwa przedmioty punktowane określane przez szkołę. Te przedmioty szkoła wyznacza niezależnie dla każdego oddziału, co oznacza, że ubiegając się o przyjęcie do kilku oddziałów, nawet w jednej szkole, możemy mieć przyznaną różną liczbę punktów rekrutacyjnych przy każdym z nich. Poza tym szkoły różnorodnie określają, jaki przedmiot jest brany pod uwagę przy punktacji.

Najczęściej spotykamy się z wyborem spośród czterech podstawowych modeli:

 • szkoła wskazuje konkretne przedmioty – np. stwierdza, że do danego oddziału punktuje oceny z fizyki i biologii;
 • szkoła wskazuje dla każdego z dwóch przedmiotów punktowanych zbiór przedmiotów, spośród których bierze pod uwagę najlepszą ocenę – na przykład punktowana jest najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów: biologia, historia, geografia;
 • szkoła określa zbiór przedmiotów, spośród którego bierze pod uwagę przy punktacji dwie najlepsze oceny – na przykład punktowane są dwie najwyższe oceny spośród ocen z przedmiotów: fizyka, geografia, historia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • szkoła określa warunkowy algorytm ustalenia punktacji – na przykład: punktowana jest ocena z języka angielskiego, jeśli kandydat nie ma na świadectwie oceny z języka angielskiego, to punktowana jest ocena z języka niemieckiego, jeśli zaś kandydat nie ma na świadectwie oceny ani z języka angielskiego ani niemieckiego, to punktowana jest najwyższa ocena z języka obcego nauczanego obowiązkowo

Gorąco zachęcam do zapoznania się szczegółowo z zasadami punktacji w szkołach i oddziałach, do których kandydujecie – to bardzo ważne, żeby mieć świadomość, na ile punktów można liczyć.  A wieloletnie doświadczenie pokazuje, że z nieświadomości w tym zakresie może wynikać dużo, często kosztownych nieporozumień.

Drugim ważnym zagadnieniem związanym z punktacją dotyczącą świadectwa są osiągnięcia dodatkowe. W tej kwestii należy wiedzieć i pamiętać, że:

 • w procesie rekrutacji mogą być brane pod uwagę (czyli przeliczane na punkty) wyłącznie osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jeżeli zatem osiągnięcie nie jest wpisane na świadectwie, to – bez względu na to, jakie jest to osiągnięcie – nie jest brane pod uwagę przy punktacji. To bardzo ważne – pamiętajcie o tym!
 • szkolne komisje rekrutacyjne nie mają dowolności w przyznawaniu punktów za osiągnięcia dodatkowe. Listy osiągnięć (bądź kategorii tych osiągnięć), które są brane pod uwagę przy punktacji i za które szkolna komisja może przyznać punkty określają Kuratorzy Oświaty.
  Sprawdźcie zatem koniecznie tę listę w Waszym województwie (a precyzyjniej w województwie, w którym znajdują się szkoły, do których kandydujecie).

Punkty za egzamin

Jak zostało wspomniane wcześniej, świadectwo może zapewnić nam maksymalnie 100 punktów. Drugie 100 punktów można zdobyć za wyniki egzaminu. Dla procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przeliczane na punkty są wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty. Jest to realizowane w następujący sposób:

 • procentowy wynik z języka polskiego mnoży się przez 0,35, co pozwala uzyskać maksymalnie 35 punktów (w przypadku uzyskania 100% z tej części na egzaminie);
 • procentowy wynik matematyki mnoży się przez 0,35, co pozwala uzyskać maksymalnie 35 punktów (w przypadku uzyskania 100% z tej części na egzaminie);
 • procentowy wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3, co pozwala uzyskać maksymalnie 30 punktów (w przypadku uzyskania 100% z tej części na egzaminie).

Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]