Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]

Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]

Zapraszam na drugą część sugestii, co można zrobić, by zwiększyć swoje szanse w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Część pierwszą znajdziecie tu: Co zrobić, by zwiększyć swoje szanse? [1/2].

Czy na pewno tylko liceum?

Czy na pewno tylko liceum? To pytanie, które warto, by przynajmniej część z Was sobie zadała. I nie chodzi o rezygnację z liceów, ale odpowiedzenie sobie, czy dopuszczacie także inny typ szkoły. Co do zasady konkurencja do liceów jest zazwyczaj większa niż do techników i szkół branżowych (za wyjątkiem najbardziej popularnych zawodów). Zatem dokładając kolejną szkołę lub kolejne szkoły do listy preferencji (jeśli jest to możliwe) zwiększamy swoje szanse.

W związku z tym – zwłaszcza jeśli limit długości listy preferencji (o którym piszę w innym wpisie) na to pozwala, warto zastanowić się, czy gdyby zdarzyło się tak, że nie wystarczy punktów, by dostać się do wybranych liceów, to są jakieś szkoły zawodowe (branżowe lub technika), w których dopuszczacie, że możecie się uczyć.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że kandydaci, którzy będą mieli 170-180 punktów na 200 możliwych w większości nie wyobrażają sobie, by mogli uczyć się gdzie indziej, jak w liceum i jednocześnie dla nich – o ile dobrze zbudują listę preferencji – miejsce w liceum na pewno się znajdzie. Jednak w przypadku kandydatów z wynikami rzędu 50-60 punktów na 200 możliwych, zwłaszcza jeszcze w przypadku niezbyt dobrej konstrukcji listy preferencji, miejsc w liceach może zabraknąć. Zatem myśląc o liceach nie skreślajcie z góry szkół zawodowych, tylko podejmijcie świadomą, wspólną (kandydaci z rodzicami) decyzję.

Pilnowanie terminów

Myśląc o czynnikach zwiększających szansę na znalezienie miejsca w nowej szkole nie można zapomnieć o pilnowaniu terminów. Z jednej strony to takie oczywiste, z drugiej jednak błędy w tym zakresie bywają bardzo kosztowne.

Proces rekrutacji do szkoły składa się z kilku elementów, na które przewidziany jest określony czas. Niedopełnienie kolejnych obowiązków może spowodować, że kandydat nie będzie rozpatrywany do wybranych szkół lub wręcz wcale.Z każdym z opisanych poniżej działań związany jest określony przez termin przeznaczony na jego realizację.

W roku 2020 mamy ujednolicony harmonogram dal całego kraju, który ogłosił Minister Edukacji Narodowej. Pilnujmy tego harmonogramu.

Zatem pamiętajmy, że wszyscy kandydaci powinni:

  • złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru (w przypadku rekrutacji prowadzonej z wykorzystaniem systemu elektronicznego) lub we wszystkich szkołach, do których kandydują (w przypadku rekrutacji prowadzonej tradycyjnie, bez wykorzystania narzędzi elektronicznych). Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że kandydat nie bierze udziału w rekrutacji. Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej bądź w formie wniosku podpisanego elektronicznie – jeżeli szkoła korzysta z systemu informatycznego, który oferuje taką możliwość. Ponadto teoretycznie szkoła może przyjmować wnioski przekazane drogą elektroniczną w inny sposób (np. mailem), jednak tego typu sposób dostarczenia wniosku należy uzgodnić ze szkołą, żeby później uniknąć ewentualnych spięć czy rozbieżności;
  • złożyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niedotrzymanie tego terminu wyklucza kandydata z procesu rekrutacji (nie jest on w ogóle rozpatrywany). Uwaga na sposób realizacji tego obowiązku w 2020 roku – w ogłoszonym harmonogramie złożenie tych dokumentów zostało rozłożone na dwa kroki – najpierw (do 10 lipca) składamy kopie świadectwa, a następnie do 4 sierpnia dostarczamy kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.;
  • jeżeli zostaną zakwalifikowani potwierdzić wolę nauki w szkole kwalifikacji. Odbywa się to poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Niedotrzymanie tego terminu powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i przekazanie jego miejsca do zapełnienia w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Dodatkowo jeśli kandydat ubiega się o miejsce w szkole lub oddziale, do którego w ramach rekrutacji należy przystąpić do dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (np. szkoły dwujęzyczne) lub próby sprawności fizycznej (np. szkoły sportowe) kandydat powinien przystąpić w terminie do tego sprawdzianu. Nieprzystąpienie do tego sprawdzianu wyklucza kandydata z ubiegania się o miejsce w tych szkołach lub oddziałach, w których sprawdzian ten był wymagany. Także tu uwaga: w 2020 roku kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły wymagającej w rekrutacji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień i prób sprawności fizycznej są zobowiązani złożyć wniosek wcześniej niż pozostali, bo do 22 czerwca.

Ponadto kandydaci zakwalifikowani do szkół, które wymagają przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danej szkole (np. kształcenia w zawodzie) są zobowiązani dostarczyć także zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak wspomnianych przeciwwskazań. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych. W roku 2020 zostało wprowadzone rozwiązanie szczególne, które stanowi, iż jeżeli nie jest możliwe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego we właściwym terminie, to należy o tym poinformować dyrektora szkoły, do której zostało się przyjętym i wówczas można takie zaświadczenie przekazać później, nie później jednak niż 25 września 2020 r.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]